LRKM skelbia konkursą dėl salių nuomos išlaidų kompensavimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija priima salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo už 2018 metų II pusmetį paraiškas.

Paraiškas salių nuomos išlaidoms kompensuoti gali teikti Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, tokio juridinio asmens ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys Lietuvos Respublikoje – teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas, scenos meno informacijos centras, scenos menų centras, kūrybinis inkubatorius ir kita, jeigu išpildomos šios sąlygos:

–  renginio metu atliekamas profesionaliojo scenos meno kūrinys;

–  juridinis asmuo yra ne biudžetinė įstaiga, neturi nuosavybės teise priklausančios ar patikėjimo teise perduotos salės arba valdo salę nuosavybės ar panaudos teise, tačiau jo paskutiniųjų metų pajamos iš ekonominės veiklos (bilietų pardavimas, patalpų nuoma ir kt.) nepadengia faktinių išlaidų.

Vertinant juridinio asmens paraiškoje nurodytą profesionaliojo scenos meno renginį, prioritetai teikiami:

1) nacionalinės dramaturgijos kūriniui;

2) vaikams skirtam kūriniui.

Juridinio asmens paraiškoje nurodytas profesionaliojo scenos meno kūrinys vertinamas vadovaujantis šiais kriterijais:

1) kūriniui skirti Lietuvos ar užsienio apdovanojimai;

2) režisieriaus (koncertinėje programoje – dirigento), scenarijaus autoriaus ar dramaturgo, scenografo, kostiumų dailininko, kompozitoriaus, choreografo, pagrindinio vaidmens atlikėjo ar atlikėjos patirtis ir profesionalumas;

3) kūrinio viešų atlikimų Lietuvoje ir užsienyje skaičius už paraiškos teikiamą laikotarpį;

4) parduotų bilietų skaičius už paraiškos teikiamą laikotarpį;

5) profesionaliojo scenos meno kūrinio prieinamumas (kvietimų skaičius socialiai pažeidžiamoms grupėms, taikomos nuolaidos ir kita);

6) poveikis visuomenei (kritikų straipsniai, vertinimai, atsiliepimai).

Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas ir paraiškos forma pateikiami čia

Ministerijai turi būti pateikiamas popierinis paraiškos su Tvarkos aprašo 14.2 papunktyje nurodytais dokumentais (t. y. kartu su paraiškomis juridinis asmuo turi pateikti salių nuomos išlaidas patvirtinančių dokumentų – salių nuomos sutarčių ir sąskaitų faktūrų – juridinio asmens patvirtintas kopijas) variantas, ir siunčiama elektroninė paraiška su Tvarkos aprašo 14.2 papunktyje nurodytais dokumentais elektroniniu paštu (PDF formatu).

Paraiškas būtina pristatyti iki 2019 m. gegužės 2 d. įskaitytinai adresu:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

Ant voko būtina užrašyti „Salių nuomos išlaidų kompensavimo konkursui / kuratorius – Indrė Šimeliūnė“

Elektroninį paraiškos variantą būtina siųsti:

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausiajai specialistei Indrei Šimeliūnei,

el. p. indre.simeliune@lrkm.lt

Telefonas pasiteirauti 86 719 4556.

 

Paraiškos pateikimo data laikoma:

1) siunčiant paštu – pašto spaude pažymėta siuntos išsiuntimo data;

2) pristatant ministerijai tiesiogiai – paraiškos gavimo registracijos data;

3) siunčiant elektroniniu paštu – elektroninio laiško gavimo data.

Daugiau aktualijų